Avís legal

Ús del contingut del lloc web www.hernandezpijuan.org

L’ús del contingut íntegre del lloc web www.hernandezpijuan.org, és a dir, la reproducció de textos, imatges, fotografies o documentació, està protegit per la legislació vigent en drets d’autor i està subjecte a les condicions següents:

Hernández Pijuan S.L. és l’única posseïdora dels drets d’autor de tots els texts, les imatges i les fotografies, excepte els drets d’autor relatius a les fotografies i la documentació que no li hagin estat cedits expressament. Hernández Pijuan S.L. prohibeix qualsevol reproducció comercial del contingut del lloc web. Tot i així, Hernández Pijuan S.L. autoritza la reproducció privada que respecti els drets d’autor, els drets relatius al nom i a la imatge de Joan Hernández Pijuan, així com els drets d’autor dels fotògrafs i els autors de la documentació.

Ús privat autoritzat

La reproducció privada del contingut del present lloc web consisteix sobretot en la reproducció dels textos, les imatges, les fotografies i la documentació amb finalitats educatives no comercials, com l’ensenyament, la investigació, la crítica, el comentari o el reportatge. Aquelles persones usuàries que cerquin aquests objectius són benvinguts i poden descarregar o imprimir els textos, les imatges, les fotografies i la documentació sense autorització expressa d’Hernández Pijuan S.L. Malgrat això, les persones usuàries indicaran l’autor i la font del contingut utilitzat, tal i com ho farien per a qualsevol publicació. En tots els casos, la cita inclourà la menció “© Hernández Pijuan / www.hernandezpijuan.org".

Al descarregar, imprimir o reproduir de qualsevol manera els textos, les imatges, les fotografies o la documentació del present lloc web, les persones usuàries adquiriran els compromís exprés d’utilitzar els documents abans indicats de manera lícita, respectant els drets d’autor, els drets relatius al nom i a la imatge de Joan Hernández Pijuan, així com els drets d’autor dels fotògrafs i els autors de la documentació.

Ús comercial

Es prohibeix l’ús comercial de qualsevol part del present lloc web. Aquells que desitgin utilitzar amb finalitats comercial un text, una imatge, una fotografia o la documentació del present lloc web cal que abans sol·licitin i obtinguin una autorització prèvia per escrit d’Hernández Pijuan S.L. L’autorització per a tals finalitats s’atorga per a cada cas específic segons la lliure apreciació d’Hernández Pijuan S.L.